Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

La donna nella tradizione patristica: tra idologia e storia

Author: Maria Grazia Mara
Volume:
43
Pages:
162-175
Periodical:
La Scala
Edition:
1989
Format: Article
Topic: - Doctrine > Man > Augustinian anthropology
Status: Needs Review