Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Ineriorità e metafisica

Aristotele, Plotino, Agostino, Bonaventura, Tommaso, Rosmini

Author: Carlo Giacon
Publisher: Zanichelli, Bologna, 1964
Total Pages:
374
Format: Book
Status: Needs Review