Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Bibliografía Patristíca Trinitaria (1976-1989)

Author: Eugenio Romero-Pose
Volume:
25
Pages:
159-220
Periodical:
Estudios Trinitarios
Number:
1-3
Format: Article
Topic: - Biography > Background
- Doctrine > God. Trinity > Trinity > [Études d'ensemble (relations)] > Trinity
Status: Needs Review